Twoje prawa i proces karny

Strona domowa

Twoje prawa i proces karny

Twoje prawa w sądzie

Twoje prawa w sądzie

W trakcie rozpatrywania sprawy sąd bada i ocenia zebrane dowody o wydarzeniu i decyduje, czy należy uznać osobę za winną, czy ją uniewinnić. Jako poszkodowany(-a) możesz uczestniczyć w rozpatrywaniu całej sprawy oraz korzystać z przysługujących Ci praw.

W trakcie postępowania sądowego masz prawo:

Do przedstawiciela prawnego

W trakcie rozpatrywania sprawy w sądzie może Cię reprezentować adwokat. Zwracając się do sądu o odszkodowanie z tytułu popełnionego przestępstwa, uzyskujesz prawo do bezpłatnej reprezentacji prawnej.

Do zapoznania się z aktami sprawy

Masz prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania kopii zawartych w niej dokumentów. Przy sporządzaniu kopii mają zastosowanie określone ograniczenia, np. niedozwolone jest robienie kopii materiałów związanych z nieletnimi.

Składać wnioski

Masz prawo do składania wniosków sędziemu rozpatrującemu sprawę: wniosku o wezwanie świadka lub biegłego, wniosku o dołączenie dodatkowych dowodów i in.

Składać wnioski o wyłączenie

Masz prawo wnioskować o wyłączenie funkcjonariusza prowadzącego śledztwo, prokuratora, sędziego uczestniczącego w śledztwie, biegłego, tłumacza lub specjalisty, jeśli masz powody sądzić, że ich udział w sprawie może skutkować jej stronniczym rozstrzygnięciem. Wniosek powinien być złożony pisemnie, umotywowany i poparty podstawami prawnymi przewidzianymi w art. 58 kodeksu procesu karnego.

Do udostępniania dowodów

Masz prawo z własnej inicjatywy udostępniać dowody sądowi – przedmioty lub dokumenty istotne dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Do wybranej osoby towarzyszącej

Może nią być każdy, kogo darzysz zaufaniem – przyjaciel(-ciółka), matka, ojciec lub pracownik centrum pomocy specjalistycznej. Ma prawo towarzyszyć Ci w trakcie rozprawy sądowej. Sędzia powinien zapoznać osobę towarzyszącą z zasadami udziału w rozprawie sądowej.

Otrzymać tłumaczenie pisemne lub ustne

Jeśli nie rozumiesz języka litewskiego, powinno Ci być zapewnione ustne tłumaczenie na rozprawach sądowych, jak też pisemne tłumaczenie podstawowych dokumentów. 

Do wygłoszenia mowy końcowej

Na końcowym etapie rozpatrywania sprawy w sądzie zostanie Ci zaproponowana możliwość końcowego, podsumowującego wystąpienia w sprawie – wygłoszenia mowy koncowej. 

Zaskarżyć decyzję sądową

Jeśli się nie zgadzasz z decyzją sądu, masz prawo zaskarżyć ją przed sądem wyższego szczebla.

Otrzymać specjalne środki ochrony

Jeśli uczestniczenie w rozprawach sądowych może narazić Cię na przykre przeżycia psychiczne, istnieje możliwość przeprowadzenia ich w sposób zmniejszający to ryzyko, na przykład jako:

  • Rozprawę przy drzwiach zamkniętych – w przypadku, gdy rozpatrywane są delikatne kwestie związane z życiem prywatnym, np. w przypadku przestępstw seksualnych, lub gdy w sprawie uczestniczą dzieci, w rozprawie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy sprawy.
  • Pośrednie zadawanie pytań – aby ograniczyć bezpośredni kontakt z oskarżonym i oszczędzić dodatkowego stresu, wszystkie pytania mogą być do Ciebie kierowane nie wprost, tylko przez sędziego lub Twojego przedstawiciela.
  • Nieuczestniczenie w rozprawie sądowej – sąd może pozwolić Ci nie brać udziału w rozprawie sądowej. Wówczas korzysta się z Twoich zeznań złożonych w czasie przesłuchania.
  • Składanie zeznań na odległość – aby uniknąć kontaktu z oskarżonym, możesz składać zeznania w osobnym pomieszczeniu. W takim przypadku Twoje przesłuchanie zostanie wytransmitowane na żywo dla innych uczestników rozprawy, a pytania będziesz otrzymywał(-a) za pośrednictwem sędziego.
E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI