Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Strona domowa

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Pomoc w przypadku przemocy domowej

Pomoc w przypadku przemocy domowej

Przemoc w bliskich stosunkach stanowi zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia, dlatego w jej przypadku zawsze dzwoń na policję – pod numer alarmowy 112.

Operator przekaże wiadomość funkcjonariuszom policji, którzy natychmiast zareagują i przybędą do Ciebie. W razie potrzeby udzielą pierwszej pomocy i wezwą służby ratownictwa medycznego, a także osobno przesłuchają Ciebie i i podejrzanego w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Nie będziesz musiał(-a) składać zeznań przeciwko sprawcy przemocy.

Jeśli akt przemocy został już popełniony, a nie wezwałeś(-aś) natychmiastowej pomocy, koniecznie zwróć się do lekarza, żeby Cię obejrzał. Jeśli później zechcesz zawiadomić o tym policję, będziesz miał(-a) dowód aktu przemocy. Jeżeli nie jesteś pewien(-na), czy należy zawiadomić policję lub obawiasz się jeszcze większego aktu przemocy, znajdź bezpieczne miejsce – w miejscu swojej pracy, u przyjaciółki (przyjaciela), rodziców – i zadzwoń do centrum pomocy specjalistycznej, korzystając z niżej podanych danych kontaktowych.

Centra pomocy specjalistycznej

Centra pomocy specjalistycznej (CPS) udzielają bezpłatnej, poufnej pomocy dla kobiet będących ofiarami przemocy, a także dla innych dorosłych ofiar przemocy domowej. Ze strony pracowników centrum możesz liczyć na wsparcie emocjonalne, wykwalifikowaną pomoc prawną i społeczną, a także na pośredniczenie w komunikacji z policją, pracownikami socjalnymi i innymi instytucjami. Jeśli trwasz w związku, w którym pojawia się przemoc, pracownicy CPS pomogą Ci w przygotowaniu indywidualnego planu ochrony.

Dane kontaktowe centrów pomocy specjalistycznej
Gmina Nazwa organizacji Nr tel. Adres poczty elektronicznej
rej. okmiańskiego, janiskiego, pokrojskiego i radwiliskiego, Szawle, rej. szawelskiego Moterų veiklos inovacijų centras

 

Centrum Innowacyjnej Działalności Kobiet

8 652 24232 mvic@splius.lt
Olita, rej. olickiego, druskiennickiego, łoździejskiego, wareńskiego Alytaus miesto moterų krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Kobiet w Olicie

8 645 45287 ammkc@aktv.lt
rej. oniksztyńskiego, malackiego, uciańskiego Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

 

Centrum Informacji i Zatrudnienia Kobiet w Oniksztach

8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com
rej. birsztańskiego, koszedarskiego, preńskiego Asociacija „Kauno moterų draugija“

 

Związek „Kowieńskie Stowarzyszenie Kobiet” ƒ

8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com
rej. birżańskiego, rej. kupiskiego, Poniewież, rej. poniewieskiego, poswolskiego, rokiskiego Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

 

Poniewieski oddział agencji na Litwie „SOS Dzieciom”

8 699 86866   paramosnamai@gmail.com
rej. elektreńskiego, solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, trockiego, Wilno Moterų informacijos centras

 

Centrum Informacji Kobiet

8 5 2629003  

8 650 95216

spc@lygus.lt
rej. ignalińskiego, wisagińskiego, jezioroskiego Visagino šeimos krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Rodziny w Wisagini

8 699 20069

8 686 60657

viltisvskc@gmail.com
rej. janowskiego, kiejdańskiego, wiłkomierskiego Moters pagalba moteriai

 

Zakład publiczny „Kobieta kobiecie”

8 618 40044 info@moters-pagalba.lt
rej. jurborskiego,  kielmskiego, tauroskiego Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

 

Centrum Informacji i Zatrudnienia Kobiet w Taurogach

8 446 61565  

8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt
rej. kalwarskiego, kozłoworudzkiego, mariampolskiego, szakiskiego, wyłkowyskiego Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Centrum Działalności Kobiet w okręgu mariampolskim

8 343 59525  

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
Kowno Kauno apskrities moterų krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Kobiet w okręgu kowieńskim

8 679 31930 kaunoaspc@kamkc.lt
Kłajpeda, Połąga, Nerynga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 

Centrum Pomocy Psychologicznej i Społecznej w Kłajpedzie

8 46 350099  

8 650 60094

kmn@moteriai.lt
rej. kłajpedzkiego, kretyndzkiego, skuodaskiego, szyłokarczemskiego Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

 

Centrum Informacji i Szkolenia Kobiet w Kretyndze

8 445 78024  

8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com
rej. możejskiego, płungiańskiego, retowskiego, telszyckiego Telšių krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Telszach

8 609 02636  

8 68229459   

8 444 74282

kriziucentras@gmail.com
rej. pojeskiego, szyłelskiego Koordinacinis centras „Gilė“

 

Centrum Koordynacji „Gilė”

8 610 10715 koordinaciniscentras@gmail.com
rej. rosieńskiego Raseinių krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Rosieniach

8 657 87475 info@kriziucentras.eu

Zakwaterowanie

Jeśli Ty i Twoje dzieci potrzebujecie zakwaterowania w trybie pilnym, to mogą go udzielić centra interwencji kryzysowej. Pracownicy tych centrów świadczą pomoc społeczną, psychologiczną i prawną, jak również służą pomocą w rozwiązywaniu różnych praktycznych problemów.

W sprawie tymczasowego noclegu (do trzech dób) do centrów interwencji kryzysowej możesz zwrócić się w dowolnej porze dnia. Dla kobiet z dziećmi świadczone są usługi zakwaterowania na okres do sześciu miesięcy. Wszystkie usługi ww. centrów są bezpłatne. Centra interwencji kryzysowej działają we wszystkich gminach na Litwie.

Dane kontaktowe centrów interwencji kryzysowej
Gmina Ośrodek interwencji kryzysowej Dane kontaktowe
Gmina rej. okmiańskiego Labdaros ir paramos fondas

Fundacja Charytatywna

 

Prieglobstis, padalinys Krizių centras

Schonisko, oddział – Centrum Interwencji Kryzysowej

8 686 72 236, fondas.prieglobstis@gmail.com
Gmina Olita Asociacija Alytaus Miesto Moterų Krizių Centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Kobiet w Olicie

(8 315) 71 170, 8 611 54 342, ammkc@aktv.lt
Gmina Olita Alytaus vaikų globos namai

 

Dom Opieki nad Dzieckiem w Olicie

(8 315) 79 852, rastine@avgn.lt
Gmina rej. oniksztyńskiego Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Motinos ir vaiko krizių tarnyba

 

Kryzysowa Służba Matce i Dziecku Centrum Usług Społecznych w rejonie oniksztyńskim

(8 381) 43 140, 8 615 14 928

info@socialinespaslaugos.lt

Gmina Birsztany Nemajūnų dienos centras

 

Ośrodek Opieki Dziennej w Niemaniunach

(8 319) 43 722, centras@nemajunudc.lt
Gmina Elektreny Elektrėnų socialinės globos namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namai

 

Dom Samodzielnego życia

Domu Opieki Społecznej w Elektrenach

(8 381) 52 079, 8 615 14 928, info@socialinespaslaugos.lt
Gmina Elektreny Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej w Elektrenach

8 685 84 609, esrcentras@gmail.com
Gmina rej. ignalińskiego Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras

 

Centrum Opieki nad Dzieckiem i Pomocy Społecznej Rodzinie w Wielkiej Wsi

(8 386) 59 200, (8 386) 59 199, sala@ignalina.lt
Gmina rej. janowskiego Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, apgyvendinama padaliniuose: Rimkų, Upninkų, Žeimių

 

Centrum Usług Społecznych w rejonie janowskim, zakwaterowanie w oddziałach w: Rymkach, Upnikach, żejmach

(8 349) 64 601, 8 618 41 413,

(8 349) 20 513, (8 349) 45 212

Gmina rej. janiskiego Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro Krizių centras – nakvynės namai

 

Centrum Interwencji Kryzysowej – dom noclegowy Janiskiego Centrum Usług Społecznych i Zatrudnienia

(8  426) 65 535, jolita.rudiene@gmail.com
Gmina rej. janiskiego Jurbarko socialinės paslaugos

 

Usługi społeczne w Jurborku

(8 447) 43 103, vilija.bajoriniene@jurbarkosp.lt
Gmina Kowno Kauno kartų namai

 

„Dom Pokoleń” w Kownie

(8 37) 36 3546, +370 37 363230, info@kartunamai.lt
Gmina Kowno Kauno miesto socialinių paslaugų centro nakvynės paslaugų skyrius

 

Oddział Usług Noclegowych Kowieńskiego Centrum Usług Społecznych

(8 37) 40 8087, n.gudenaite@kaunospc.lt

(8 37) 35 3987, 8 684 81, 095(8 37) 73 1822 (budintis nr.), v.vasiliauskiene@kaunospc.lt

Gmina Kowno Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyrius Krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej, oddział Centrum Usług Społecznych w rejonie kowieńskim

(8 37) 55 1241, 8 620 95 167, krz.centras@gmail.com
Gmina Kozłowa Ruda Kazlų Rūdos socialinės paramos centro padalinys Krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej, oddział Centrum

Wsparcia Społecznego w Kozłowej Rudzie

(8 343) 25 425, r.andriusiene@gmail.com
Gmina rej. kielmskiego Tytuvėnų RSPC Krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

Rejonowego Centrum Usług Społecznych w Tytuwianach

(8 427) 56 276, tytpspc@gmail.com
Gmina rej. kielmskiego Biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų Krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

w zakładzie budżetowym Dom Opieki Społecznej w Lalach

(8 427) 44 260, info@lioliaisn.lt
Gmina rej. kielmskiego Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w Kielmach

(8 427) 69 067, maryte.lenciene@sptkelme.lt
Gmina Kłajpeda Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinys

 

„Pomoc Kobietom”, oddział Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Kłajpedzie

(8 46) 41 6516, 8 685 43 997, 8 649 01 104, pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com

gerovescentras@gmail.com

Gmina rej. kłajpedzkiego Gargždų socialinių paslaugų krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej Centrum Usług Społecznych

w Gorżdach

8 686 33 702, administracija@gargzduspc.lt
Gmina rej. kupiskiego Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centro padalinys

 

Oddział Centrum Interwencji Kryzysowej Centrum

Usług Społecznych w Kupiszkach

8 616 28 920, (8 459) 51 021, paslaugu.centras@kupiskis.lt
Gmina rej. kiejdańskiego Kėdainių pagalbos šeimai centras

 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kiejdanach

(8 347) 55 531, saulute@kedainiai.lt
Gmina rej. kiejdańskiego Kėdainių bendruomenės socialinis centras

 

Społeczne Centrum Wspólnoty Kiejdańskiej

(8 347) 50 497, ruta.kaupiene@kedainiai.lt
Gmina rej. mariampolskiego Marijampolės moters veiklos centras

 

Centrum Działalności Kobiet w Mariampolu

8 633 55 007
Gmina Mariampol Marijampolės socialinės pagalbos centras

Centrum Pomocy Społecznej w Mariampolu

 

Soc. rizikos šeimų krizių centras Centrum Interwencji Kryzysowej dla Rodzin Zagrożonych

(8 343) 54 354, 8 615 30 269, centras@mspc.lt
Gmina rej. możejskiego Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba – Krizių centras

 

Służba społeczna – Centrum Interwencji Kryzysowej

w rejonie możejskim

8 616 04942
Gmina rej. malackiego Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (Krizių centras)

 

Dom Samodzielnego życia Dziecka w Malatach (Centrum Interwencji Kryzysowej)

(8 383) 51 141, 8 682 26 611, mvgdirektorius@gisnet.lt,

maziukai5@moletuvaikai.lt

Gmina Pojegi Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w gminie Pojegi

(8 441) 56 081, n.kovaliova@pagegiai.lt
Gmina rej. pokrojskiego Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

Centrum Niestacjonarnych Usług Społecznych w Pokrojach

(8 421) 51 110, ncentras@gmail.com
Gmina Poniewież Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ Šeimos namai

 

Dom Rodzinny poniewieskiej agencji „SOS Dzieciom”

8 699 86 866, 8 610 10 722, paramosnamai@gmail.com
Gmina rej. poniewieskiego Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro padalinys Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

 

Dom Niestacjonarnych Usług Społecznych w Wodaklach,

oddział Centrum Usług Społecznych w rejonie poniewieskim

(8 45) 55 22 41, 8 605 25 325, vadokliu.nspn@gmail.com
Gmina rej. poswolskiego Grūžių vaikų globos namų padalinys Šeimos krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Rodziny, oddział Domu Opieki nad Dzieckiem w Grużach

(8 451) 42 600, (8 451) 42 546, gruziuvgn@pasvalys.lt
Gmina rej. płungiańskiego Plungės krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Płungianach

(8 448) 71 882
Gmina rej. preńskiego Prienų r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

 

Oddział Wsparcia Społecznego administracji gminnej w Prenach

(do zakwaterowania kieruje do innych rejonów)

(8 319) 611 61
Gmina rej. radwiliskiego Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych Wspólnoty Parafii Radwiliskiej

(8 422) 53 499, (8 422) 53 492, 8 610 15 002, info@rpbspc.lt
Gmina rej. rosieńskeigo Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių skyrius

 

Litewskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, oddział w Rosieniach

(8 428) 52 407
Gmina rej. skuodaskiego Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

 

Centrum Usług Społecznych dla Rodziny w SKuodasie

(8 440) 52 262, svdcentras@gmail.com
Gmina rej. tauroskiego Tauragės socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w Taurogach

(8 446) 72 280
Gmina rej. telszyckiego Telšių krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Telszach

(8 444) 74 282, kriziucentras@gmail.com
Gmina rej. uciańskiego Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

 

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Ucianie

(8 389) 61 623, 8 618 61 636, ucentras@ugdymas.utenas.lm.lt
Gmina rej. uciańskiego Utenos apskrities vyrų krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Mężczyzn w okręgu uciańskim

8 684 71 056, utenosvyruvkc@gmail.com
Gmina rej. uciańskiego Utenos rajono socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w Ucianie

(8 389) 50 990
Gmina rej. wareńskiego Varėnos socialinių paslaugų centras

Centrum Usług Społecznych w Warenie

(8 310) 51 080, info@varenosspc.lt
Gmina rej. wyłkowyskiego Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

 

Centrum Pomocy Społecznej w Wyłkowyszkach

(8 342) 20 780, soc.pagalba@gmail.com
Gmina Wilno Vilniaus miesto krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Wilnie

(8 5) 233 2508, info@vmkc.lt
Gmina rej. wileńskiego Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

dla Rodziny i Dziecka w rejonie wileńskim

(8 5) 246 3156, k.kriziucentras@gmail.com
Gmina rej. wileńskiego Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

 

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w rejonie wileńskim

8 645 38 840, geisiskiucentras@gmail.com
Gmina Wisaginia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius

 

Centrum Interwencji Kryzysowej dla Rodziny i Dziecka w Wisagini, oddział – Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka

(8 386) 75 280, 8 625 31 165, vpvc@sugardas.lt
Gmina rej. jezioroskiego Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w Jeziorosach

8 647 90 148, (8 385) 51 537, soc.paslaugos@gmail.com
Gmina rej. szakiskiego Vilties žiedas

 

Zakład publiczny „Pierścień nadziei“

8 345 57514, d.diktoriene@viltiesziedas.lt
Gmina rej. szakiskiego Marijampolės moters veiklos centras

 

Centrum Działalności Kobiet w Mariampolu

8 343 59525, 8 633 55007
Gmina rej. solecznickiego Savarankiško gyvenimo namai (Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų padalinys)

 

Dom Samodzielnego życia

(oddział Domu Seniora w Czużekompiach gminy rejonu solecznickiego)

(8 380) 38 010, m.zareckij@sgn.lt
Gmina rej. solecznickiego Eisiškių asmens sveikatos priežiūros centro Globos skyrius

 

Oddział Opieki Centrum Opieki Zdrowotnej w Ejszyszkach

(8 380) 56 302, direktorius@easpc.lt
Gmina Szawle Šiaulių m. SPC Laikino apgyvendinimo tarnyba

 

Służba Tymczasowego Zakwaterowania Centrum Usług Społecznych w Szawlach

(8 41) 43 9832, (8 41) 54 5954, spc@siauliai.lt
Gmina rej. szawelskiego Motinos Teresės šeimų namai

 

Dom Rodzin im. Matki Teresy

8 650 26 956
Gmina rej. szyłelskiego Šilalės rajono socialinių paslaugų namai Paramos šeimai tarnyba

 

Dom Usług Społecznych w rejonie szyłelskim

Służba Pomocy Społecznej Rodzinie

(8 449) 51 250, (8 449) 76 124
Gmina rej. szyłkarczemskiego Šilutės socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w Szyłokarczmie

(8 441) 53 014, (8 441) 53 212, 8 616 36 878, silutesspc@gmail.com
Gmina rej. szyrwinckiego Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

 

Centrum Usług Społecznych w gminie rejonu szyrwinckiego

(8 382) 53 400, (8 382) 49 121, info@sirvintuspc.lt
Gmina rej. święciańskiego Švenčionėlių socialinių paslaugų centras Paramos šeimai tarnyba

 

Centrum Usług Społecznych w święcianach

Służba Pomocy Społecznej Rodzinie

(8 37) 31 318, svencioneliupst@gmail.com
E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI