Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Strona domowa

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Pomoc prawna

Pomoc prawna

Jeśli zostałeś(-aś) pokrzywdzony(-a) w przypadku przestępstwa, możesz potrzebować pomocy prawnej – usług adwokata. Wybrany przez Ciebie adwokat szczegółowo przedstawi Ci Twoje prawa, okaże wsparcie podczas udziału w procesie karnym i będzie bronić Twoich interesów jako poszkodowanego(-ej). Listę adwokatów znajdziesz na stronie internetowej Litewskiej Izby Adwokackiej (Lietuvos advokatūra).

Jeśli poziom Twoich dochodów lub stanu materialnego jest niewysoki, możesz otrzymać bezpłatną lub częściowo kompensowaną pomoc prawną. Pomoc ta obejmuje usługi adwokata – przygotowywanie dokumentów oraz Twojej reprezentacji w czasie śledztwa oraz w sądzie.

Niniejszy kalkulator pomoże Ci ocenić, czy ze względu na poziom swoich dochodów lub stanu materialnego możesz liczyć na bezpłatną pomoc prawną.

Decyzję w sprawie okazania pomocy prawnej opłacanej przez państwo podejmuje Służba Państwowej Pomocy Prawnej. Występując z wnioskiem o bezpłatną pomoc prawną, możesz wskazać, z usług jakiego adwokata na liście Służby chcesz skorzystać. Służba to uwzględni przy rozpatrywaniu Twojego wniosku i wyznaczy Ci wskazanego adwokata, jeśli nie będzie ku temu obiektywnych przeszkód, jak np. nadmierne obciążenie pracą żądanego adwokata.

Możesz też ubiegać się o wyznaczenie adwokata, którego nie ma na liście Służby. W takim przypadku poza wnioskiem musisz również wręczyć pisemną zgodę wybranego adwokata na reprezentowanie Cię w sprawie.

Pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie

Osoby, które padły ofiarami przestępstw, mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o odszkodowanie. Można to zrobić na dwa sposoby – wnieść pozew w sprawie karnej wszczętej w dochodzeniu przestępstwa lub wytoczyć powództwo cywilne po rozpatrzeniu sprawy przez sąd.

Pomoc prawna adwokata w sprawach o odszkodowanie jest bezpłatna dla wszystkich pokrzywdzonych bez względu na ich dochody czy stan majątkowy. W takim przypadku do wniosku o pomoc prawną kierowanego do Służby Państwowej Pomocy Prawnej należy dołączyć postanowienie funkcjonariusza policji lub prokuratora o uznaniu Cię za poszkodowanego(-ą).

Dokładne informacje o składaniu wniosku oraz formularze wniosku znajdziesz na stronie internetowej Służby Państwowej Pomocy Prawnej.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI