Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Pagrindinis

Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Jūsų teisės teikiant pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu

Jūsų teisės teikiant pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu

Teikiant pareiškimą dėl nusikaltimo ir ikiteisminio tyrimo metu jūs turite šias teises:

Gauti patvirtinimą apie pateiktą pareiškimą

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą raštu, jog policijos įstaigoje yra gautas jūsų pareiškimas apie nusikaltimą. Patvirtinama arba padarant jūsų pareiškimo kopiją, arba parengiant gavimą patvirtinančią pažymą. Patvirtinantis dokumentas bus išsiųstas jums per dvi darbo dienas elektroniniu arba paprastu paštu.  

Gauti pranešimą apie sprendimą dėl tyrimo pradėjimo

Jūs turite teisę raštu gauti pranešimą apie pradėtą tyrimą pagal jūsų pareiškimą arba atsisakymą pradėti tyrimą. Atsisakant pradėti tyrimą, pareigūnas surašo nutarimą, kuriame išdėsto, kodėl atsisakoma pradėti tyrimą, ir nurodoma, kokia tvarka šį nutarimą galima skųsti. Šis nutarimas turi būti jums išsiųstas paštu. 

Apskųsti atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą

Jeigu buvo atsisakyta pradėti tyrimą pagal jūsų pateiktą pareiškimą, nesutikdami su tokiu sprendimu, jūs turite teisę jį skųsti. Skundą per septynias dienas galite pateikti prokurorui. Jeigu prokuroras skundo netenkina, jūs turite teisę šį sprendimą dar kartą skųsti teisėjui. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su visa medžiaga, kurios pagrindu buvo priimtas sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo. 

Būti lydimai(-am) jūsų pasirinkto asmens

Šis asmuo gali būti bet kuris žmogus, kuriuo pasitikite – draugas(-ė), artimas giminaitis(-ė), specializuotos pagalbos centro darbuotoja(s). Ji ar jis turi teisę būti su jumis jums teikiant skundą, dalyvaujant apklausose.

Policijos pareigūnas informuos jus lydintį asmenį apie nustatytą tvarką, kurios ji(s) turėtų laikytis, pavyzdžiui, kaip elgtis apklausų metu. Tyrėjas arba prokuroras gali neleisti lydinčiam asmeniui dalyvauti procese, jeigu nutaria, kad jo(s) dalyvavimas pakenktų jūsų arba bylos interesams, pavyzdžiui, asmuo yra suinteresuotas tam tikra bylos baigtimi.

Gauti vertimą raštu ir žodžiu

Jeigu nekalbate valstybine kalba, jūs turite teisę į visų svarbiausių proceso dokumentų vertimą į jūsų gimtąją arba jums suprantamą kalbą, taip pat turite teisę į vertimą žodžiu ikiteisminio tyrimo apklausų ir parodymų davimo teisme metu.

Gauti kontaktus komunikacijai dėl bylos palaikyti

Jūs turite teisę gauti už jūsų bylą atsakingo tyrėjo kontaktus, kad galėtumėte su juo palaikyti ryšį. Jeigu byla buvo perduota kitam pareigūnui, jūs turite būti apie tai informuota(s) ir jums turi būti suteikti nauji kontaktai.

Gauti informaciją apie ikiteisminio tyrimo eigą

Jūs turite teisę gauti iš tyrimą atliekančio pareigūno informaciją apie tai, kaip vyksta tyrimas ir kokioje stadijoje jis yra, pavyzdžiui, jog atliekamos apklausos, renkami įrodymai, arba kad tyrimas jau baigtas ir byla perduota teismui.

Susipažinti su tyrimo medžiaga

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę susipažinti su tyrimo medžiaga, išskyrus kitų proceso dalyvių asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę darytis tyrimo dokumentų medžiagos kopijas.

Susipažinti su tyrimo medžiaga jūs galite bet kuriuo tyrimo momentu, pateikdama(s) raštu prašymą prokurorui. Prokuroras gali neleisti susipažinti su medžiaga tuo atveju, jeigu tai, prokuroro manymu, pakenktų tyrimui. Išsamią informaciją apie susipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga tvarką jums suteiks tyrėjas arba prokuroras.

Gauti informaciją, jeigu įtariamasis paleistas iš suėmimo vietos

Jūs turite teisę prašyti, kad jums praneštų, jeigu įtariamasis yra paleidžiamas iš areštinės, kitos suėmimo vietos, arba iš jos pabėgo. 

Pateikti su ikiteisminiu tyrimu susijusius prašymus

Jūs turite teisę pateikti su tyrimu susijusius prašymus, pavyzdžiui, prašyti apklausti jūsų norimą liudytoją, prašyti eksperto išvados ir panašiai.

Pareikšti nušalinimus

Jūs turite teisę pareikšti nušalinimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo teisėjui, ekspertui, vertėjui ar specialistui. Tai daroma raštu, pateikiant prašymo nušalinti motyvus.

Apskųsti sprendimus

Jūs turite teisę ąpskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus ir sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą neapklausti jūsų norimo liudytojo arba sprendimą neleisti jums susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Teikti įrodymus

Nors ikiteisminio tyrimo pareigūnas jus apklaus, kad surinktų duomenis, reikalingus tyrimui, jūs pati(-ats) savo iniciatyva galite pateikti daiktus arba dokumentus, kurie turi reikšmės tyrimui ir bylai, pavyzdžiui, išrašus iš gydymo įstaigų, vaizdo medžiagą, elektroninius laiškus, žinutes, ir pan.

Apskųsti sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą

Jeigu prokuroras arba teisėjas nusprendžia ikiteisminį tyrimą nutraukti, jūs turite būti apie tai informuota(s) ir turite teisę tokį sprendimą apskųsti. Jeigu sprendimas priimtas prokuroro nutarimu, jis per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Jeigu sprendimas priimtas ikiteisminio teisėjo nutartimi, ji per septynias dienas skundžiama aukštesnės instancijos teismui – apygardos teismui.

E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI