Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Pagrindinis

Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Kas vyksta apie nusikaltimą pranešus policijai?

Policija užregistruos Jūsų pranešimą ir spręs, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Apie priimtą sprendimą jus informuos paštu. Jei tyrimas bus pradėtas, tyrėjas arba prokuroras pripažins jus nukentėjusiuoju(-ąja). Tyrimo metu Jūs galite būti dar kartą pakviesta(s) papasakoti apie tai, kas įvyko. Tyrėjas apklaus įvykio liudininkus, įtariamąjį, gali apžiūrėti įvykio vietą. Tyrėjo tikslas yra kuo išsamiau išsiaiškinti įvykio aplinkybes ir surinkti jas pagrindžiančius įrodymus. Užbaigus tyrimą, surinkta medžiaga perduodama prokurorui, kuris sprendžia, ar perduoti bylą teismui.

Prokurorui nusprendus, jog surinktų įrodymų pakanka, jis perduoda bylą nagrinėti teismui. Teisėja(s) paskiria teismo posėdžio laiką, į posėdį kviečia nukentėjusįjį ir jo(s) atstovą, kaltinamąjį ir jo(s) gynėją, liudininkus. Posėdžio metu teismas išklauso nusikaltimu kaltinamo asmens ir nukentėjusiojo, taip pat liudininkų parodymus. Baigus nagrinėti bylą, teismas priima sprendimą – pripažinti kaltinamą asmenį kaltu ar jį išteisinti.

Jei nusikaltimu kaltinamas arba nukentėjęs asmuo, ar prokuroras su teismo sprendimu nesutinka, gali jį skųsti. Tokį apeliacinį skundą nagrinės aukštesnis teismas, kuris gali iš naujo įvertinti bylos aplinkybes. Aukštesnio teismo sprendimas gali būti dar kartą skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Šio teismo sprendimas yra galutinis ir nebegali būti skundžiamas. 

Nukentėjau nuo nusikaltimo – kokios mano teisės?

Kiekvienas nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo įgyja tam tikras teises. Žemiau yra pateikiamas pagrindinių nukentėjusiųjų teisių sąrašas. Kai kurios iš šių teisių bus taikomos ne visiems nukentėjusiesiems, pavyzdžiui, teisė į vertimą. Nukentėjusieji gali naudotis savo teisėmis viso proceso metu – teikiant pareiškimą policijai, vykstant ikiteisminiam tyrimui ir bylą nagrinėjant teisme

Jūs turite teisę:

Kreiptis dėl tyrimo pradėjimo

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, jūs turite teisę raštu arba žodžiu kreiptis į policiją arba prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. Kreiptis galite atvykę į artimiausią policijos komisariatą arba pateikdami skundą elektroniniu būdu (ePolicija.lt).

Gauti informaciją apie savo teises

Teikdami pareiškimą dėl nusikaltimo, jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip vyks baudžiamasis procesas, koks yra jūsų vaidmuo jame ir kokias turite teises.

Gauti informaciją apie bylos eigą

Jeigu dėl Jūsų skundo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokiame etape yra nusikaltimo tyrimas. Šiuo tikslu policijos tyrėjas jums suteiks reikiamus kontaktinius duomenis.  

Gauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą

Jūs turite teisę kreiptis į teismą, kad nusikaltimą padaręs asmuo atlygintų jums padarytą žalą. Ieškinys dėl žalos atlyginimo teikiamas baudžiamojoje byloje arba kreipiantis į teismą atskirai, civiline tvarka. Jeigu nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, jūs turite teisę kreiptis dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ne teismo tvarka.

Gauti nemokamą teisinę pagalbą

Jūs turite teisę į valstybės apmokamą advokatą kreipiantis į teismą dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo. Jeigu Jūsų pajamų ir turto lygis nedidelis, Jūs turite teisę prašyti Jums skirti valstybės apmokamą advokatą, atstovausiantį Jus viso baudžiamojo proceso metu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. teisę gauti valstybės apmokamo advokato paslaugas turės visi, nukentėję nuo šių nusikaltimų:

  • terorizmo,
  • prekybos žmonėmis,
  • smurto artimoje aplinkoje,
  • seksualinių nusikaltimų,
  • organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikaltimų,
  • neapykantos nusikaltimų.

Žmonės, nukentėję nuo šių nusikaltimų, valstybės apmokamo advokato paslaugas galės viso baudžiamojo proceso metu. Ši galimybė nepriklausys nuo gaunamų pajamų ar turimo turto dydžio.

Gauti nemokamą specializuotą pagalbą

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, jūs turite teisę gauti nemokamą psichologinę, konsultacinę, socialinę ir kitą praktinę pagalbą. Ši pagalba jums turi būti teikiama nemokamai ir tais atvejais, kai apie nusikaltimą nebuvo pranešta policijai. 

Gauti apsaugos priemones

Jeigu yra rizika, jog patirsite nusikaltimą padariusio asmens kerštą, bauginimą ar bandymą jus paveikti, jūs turite teisę į įstatymų numatytą apsaugą.

Gauti vertimą žodžiu ir raštu

Jeigu nekalbate valstybine kalba, Jūs turite teisę į vertimą gimtąja arba kita Jums gerai suprantama kalba. Vertimas teikiamas žodžiu Jums bendraujant su pareigūnais arba teisme, bei raštu, išverčiant visus svarbiausius Jums įteikiamus procesinius dokumentus.

Būti lydimai(-am) pasirinkto asmens

Šis asmuo gali būti bet kuris žmogus, kuriuo pasitikite – draugė(-as), mama, tėvas, specializuotos pagalbos centro darbuotoja. Ji(s) turi teisę būti su jumis jums teikiant skundą, dalyvaujant apklausose. Tyrėjas arba prokuroras gali neleisti dalyvauti lydinčiam asmeniui dalyvauti, jeigu jo(s) dalyvavimas pakenktų jūsų arba bylos interesams, pavyzdžiui, asmuo yra suinteresuotas tam tikra bylos baigtimi. 

Teisę į privačių duomenų apsaugą

Tyrimo metu surinkti jūsų privatūs duomenys, tokie kaip adresas, telefono numeris, jūsų artimųjų kontaktiniai duomenys, negali būti suteikti ar atskleisti įtariamajam asmeniui.

Apskųsti sprendimus

Jūs turite teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ar teisėjo sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą neapklausti jūsų norimo liudytojo arba sprendimą neleisti jums susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. 

Gauti patirtų išlaidų kompensaciją

Jūs turite teisę gauti dėl dalyvavimo procese patirtų išlaidų kompensaciją. Jums gali būti kompensuojamos transporto, apgyvendinimo ir kitos su dalyvavimu apklausose ar teismo posėdžiuose susijusios išlaidos. 

Parsisiųsti lankstinuką

E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI